Adwokat Warszawa - Analiza (sprawdzenie) umowy deweloperskiej | Ustalenie stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę – obszar oddziaływania inwestycji
66
single,single-post,postid-66,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Ustalenie stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę – obszar oddziaływania inwestycji

pozwolenie na budowę

13 Paź Ustalenie stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę – obszar oddziaływania inwestycji

Kupując mieszkanie coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na jego lokalizację, ale również na zagospodarowanie sąsiednich działek, gdyż może okazać się, że niedługo po wprowadzeniu, zamiast cieszyć się pięknym widokiem parku, będziemy widzieć z okna kuchnię sąsiada. Procesu zabudowy nie sposób jednakże zatrzymać, i pomimo dołożenia najwyższej staranności, może okazać się, że coś przed naszymi oknami i tak „wyrośnie”. Nie należy jednak czekać z założonymi rękami, aż budynek powstanie, gdyż obecne uregulowania prawne dają możliwość reagowania już na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, trzeba tylko odpowiednio z nich skorzystać.

Zgodnie z definicją zawartą w prawie budowlanym, stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu, a więc osoby, których interesu prawnego lub obowiązku postępowanie to dotyczy. Uzyskanie statusu strony postępowania może być bardzo istotne, gdyż będąc stroną takiego postępowania możemy aktywnie uczestniczyć w procesie poprzedzającym wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Przypomnijmy, pozwolenie na budowę jest dokumentem określającym obowiązki i prawa inwestora w stosunku do konkretnej nieruchomości, na której ma zostać wzniesiony obiekt budowlany, jeśli więc będziemy stroną takiego postępowania, możemy skutecznie walczyć o „zablokowanie” wydania takiej decyzji.

Niestety, przytoczona powyżej definicja stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę nie jest jednoznaczna, gdyż nie wiadomo co znaczy „znajdować się w obszarze oddziaływania obiektu”. Ustawodawca jednak i ten termin wyjaśnił, stanowiąc, że „obszar oddziaływania obiektu” to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, na podstawie innych przepisów, które wprowadzają związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Zgodnie ze wskazaną definicją, pojęcie „obszaru oddziaływania obiektu” musi więc być doprecyzowane przy każdej inwestycji na podstawie cech indywidualnych obiektu oraz jego przeznaczenia w odniesieniu do przepisów odrębnych, na podstawie których można ustalić obszar wokół realizowanej inwestycji, który będzie wprowadzał związane z tym obiektem budowlanym ograniczenia zagospodarowania tego terenu. Wyznaczenie takiego obszaru, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2010 r., sygn. akt: II SA/Po 673/10, winno nastąpić na potrzeby każdej konkretnej sprawy, przy wzięciu pod uwagę funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych oraz sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji budowlanej. Inaczej rzecz ujmując, pojęcie obszaru oddziaływania obiektu jest rekonstruowane w każdym odrębnym postępowaniu prowadzonym dla indywidualnych inwestycji.

Pomocnym w ustaleniu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, może być stanowisko doktryny i judykatury wypracowane w tym zakresie. Podkreśla się bowiem, iż zachowanie minimalnych odległości dla danego rodzaju obiektów, przyjęte w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, nie przesądza o tym, że oddziaływanie tych obiektów nie wykracza poza obszar nieruchomości inwestora, a więc nieruchomości sąsiadujące nie znajdują się w obszarze ich oddziaływania (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt: II OSK 1774/09). Wskazuje się również, iż wyłączną przesłanką uznania, że działka sąsiednia znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego, nie jest okoliczność, że sąsiaduje ona z działką, na której ma być realizowana inwestycja budowlana. Z kolei w wyroku z dnia 18 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, sygn. akt: II SA/Gd 173/07, uznał, iż organ nie może z góry założyć, iż skoro inwestycja, w ocenie organu, spełnia normy dotyczące „linijki słońca”, to sąsiednie nieruchomości nie znajdują się w jej obszarze oddziaływania. Właściciele nieruchomości sąsiadujących z budynkiem, który poprzez swoje gabaryty może oddziaływać na nie poprzez ich zacienianie mają prawo do tego by w trakcie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, jako strona postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym. Z powyższego wynika więc, że uzasadnione podejrzenie istnienia wpływu projektowanej inwestycji na inną nieruchomość, uprawnia osoby władające nią do posiadania statusu strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

No Comments

Post A Comment