Adwokat Warszawa - Analiza (sprawdzenie) umowy deweloperskiej | Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez dewelopera w przypadku gdy nabywca opóźnił się z płatnością.
93
single,single-post,postid-93,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez dewelopera w przypadku gdy nabywca opóźnił się z płatnością.

07 Gru Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez dewelopera w przypadku gdy nabywca opóźnił się z płatnością.

Kupno wymarzonych czterech kątów jest jedną z najpoważniejszych inwestycji i stanowi nie lada wyzwanie, w szczególności, gdy wszystkie oszczędności przeznaczane są na zakup nowego mieszkania, a dodatkowo konieczne jest zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie zakupu. Sytuacja w której nabywca mieszkania spóźnia się nieco z płatnością kolejnej raty nie jest więc niczym nadzwyczajnym, gdyż po prostu nie zawsze uda się na czas zgromadzić potrzebną sumę, czy jednak w związku z tym deweloper może od zawartej z nabywcą umowy odstąpić?

Jak w przypadku każdej umowy, której postanowień nie respektuje jedna ze stron, również deweloper ma możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy nabywca spóźnia się z płatnością. Jednakże, żeby deweloper mógł skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy, musi zostać spełnionych kilka warunków, na pewno nie należy się więc obawiać, że z powodu kilkudniowego opóźnienia w płatnościach bądź uiszczenia niepełnej kwoty, deweloper natychmiast zerwie łączącą strony umowę.

Kwestia odstąpienia od umowy deweloperskiej uregulowana została w tzw. ustawie deweloperskiej, czyli w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zgodnie ze wskazaną ustawą, deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Odstąpienie od umowy przez dewelopera na podstawie przytoczonego uregulowania jest zatem możliwe dopiero wtedy, gdy w przypadku opóźnienia deweloper wezwie nabywcę do uiszczenia zaległej kwoty w terminie 30 dni, a nabywca w tym czasie zaległej raty nie uiści. Uiszczenie zaś zaległości pienieżnych we wskazanym terminie powoduje, że deweloper traci swe prawo do odstąpienia od umowy. W praktyce więc nabywca ma dłuższy niż 30-dniowy termin na uregulowanie należności, gdyż owe 30 dni liczą się dopiero od dnia doręczenia wezwania, jeśli więc deweloper wystosuje wezwanie do zapłaty np. dopiero po tygodniu od upływu terminu płatności raty, to nabywca zyskuje kolejnych kilka dnia na zorganizowanie koniecznych środków. Istotne również jest, choć takie przypadki to rzadkość, że deweloper nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od zawartej umowy, nawet jeśli upłynął 30-dniowy termin wzywający nabywcę do zapłaty, jeżeli opóźnienie w płatności przez nabywcę jest spowodowane działaniem siły wyższej, a więc np. powodzią.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez dewelopera w przypadku, gdy nabywca spóźnia się z płatnością jest prawem dewelopera, a nie jego obowiązkiem, może się więc okazać, że deweloper wcale nie będzie zainteresowany odstąpieniem od umowy i nabywca zyska dodatkowy czas na uregulowanie płatności. W takich sytuacjach warto jednakże zwrócić się do dewelopera i renegocjować postanowienia umowy co do terminu płatności, gdyż mimo, że umowa nie zostanie zerwana, to jednak nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia odsetek za zwłokę w płatnościach, przy sporym opóźnieniu kwota ta może więc być znaczna.

Wskazane powyżej regulacje w zakresie odstąpienia przez dewelopera od umowy, gdy nabywca spóźnia się z płatnościami, nie mogą zostać w umowie deweloperskiej ograniczone, co oznacza, że deweloper nie może w umowie zastrzec, iż będzie mieć prawo do odstąpienia od umowy np. bez wezwania nabywcy do zapłaty lub wyznaczając mu krótszy niż 30-dniowy termin do uregulowania należności. Fakt, że uregulowania zawarte w ustawie nie mogą zostać zmienione w umowie na niekorzyść nabywcy, nie powoduje jednakże, że zapisy te nie mogą być bardziej korzystne. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby w umowie deweloperskiej wskazać np. że deweloper w wezwaniu do zapłaty wynaczy nabywcy termin nie krótszy niż 60 dni do uregulowania należności. Zawierając umowę deweloperską warto więc zwrócić uwagę na tego typu zapisy i ewentualnie można spróbować je negocjować na bardziej korzystne.

Konsekwencją odstąpienia od umowy deweloperskiej jest uznanie, że taka umowa nigdy nie została zawarta, a więc w takim przypadku powinien nastąpić wzajemny zwrot przekazanych dotychczas świadczeń. W praktyce oznacza to więc, że deweloper powinien zwrócić nabywcy wszystkie dotychczas przekazane przez niego środki pieniężne, a mieszkanie objęte umową może zostać sprzedane innej osobie.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA W SPORZE Z DEWELOPEREM / ANALIZY UMOWY DEWELOPERSKIEJ / WSPARCIA OD STRONY PRAWNEJ PODCZAS KUPNA NIERUCHOMOSCI – ZAPRASZAMY – KONTAKT

No Comments

Post A Comment