Adwokat Warszawa - Analiza (sprawdzenie) umowy deweloperskiej | Czy można odstąpić od umowy deweloperskiej bez konsekwencji?
80
single,single-post,postid-80,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Czy można odstąpić od umowy deweloperskiej bez konsekwencji?

odstąpienie od umowy z deweloperem

01 Lis Czy można odstąpić od umowy deweloperskiej bez konsekwencji?

Obecnie obowiązujące przepisy hołdują zasadzie wyrażonej w paremii łacińskiej, która brzmi: Pacta sunt servanda, co oznacza, że umów należy dotrzymywać. Wyjątki od wskazanej zasady są dość nieliczne i trudne do zastosowania, więc przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy dobrze się zastanowić, gdyż zerwanie umowy najpewniej będzie pociągać za sobą konsekwencje finansowe. Nie inaczej jest w przypadku umowy deweloperskiej, jednakże tutaj ustawodawca dał nabywcom nieco większe pole manewru i nie zawsze odstąpienie od umowy będzie wiązało się z dodatkowymi trudnościami czy poniesieniem kar umownych.

Przyczyn odstąpienia od danej umowy może być wiele, jednakże jeżeli chcemy odstąpić od umowy deweloperskiej tylko z takiej przyczyny, że zmieniliśmy zdanie i jednak tego konkretnego mieszkania nie chcemy nabyć, to deweloper najpewniej nie zrezygnuje z zastosowania kar umownych za rozwiązanie umowy lub innych środków prawnych mających na celu zobowiązanie nas do spełnienia świadczenia. Jednakże, zanim podejmiemy kroki zmierzające do uwolnienia się od umowy zawartej z deweloperem właśnie z tej przyczyny, warto dokładnie przeanalizować czy na etapie zawierania umowy oraz czy w samej umowie nie zostały popełnione jakieś błędy i czy zachowano wszystkie formalności, ponieważ może okazać się, że odstąpienie od umowy nie będzie rodzić po naszej stronie żadnych negatywnych konsekwencji. Na gruncie tzw. ustawy deweloperskiej, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym stosunki między deweloperem, a nabywcą mieszkania, przewidziane bowiem zostały przesłanki, których zaistnienie uprawniać będzie nabywcę do odstąpienia od umowy deweloperskiej bez ponoszenia kar umownych, jeżeli odstąpienie nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Wśród wspomnianych okoliczności, które dają nabywcy prawo rozwiązania umowy ustawodawca zalicza: brak w umowie deweloperskiej elementów, które powinny się w niej znaleźć z uwagi na regulacje zawarte w przepisach ustawy deweloperskiej; niezgodność informacji zawartych w umowie deweloperskiej z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w jego załącznikach, jeżeli deweloper nie poinformował o nich nabywcę w sposób przewidziany przez przepisy ustawy; niedoręczenie prospektu informacyjnego wraz z załącznikami w sposób wskazany przez ustawę; zawarcie w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; brak w prospekcie informacyjnym, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy oraz gdy deweloper nie przeniósł na nabywcę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. W ostatnim jednak przypadku, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej, nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa własności lub ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, i dopiero w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy.

Potrzebujesz pomocy kancelarii adwokackiej w sprawach z deweloperami – Zapraszamy do kontaktu: http://www.sprawyzdeweloperami.pl/kontakt/

Wskazany katalog okoliczności pozwalających na praktycznie „bezbolesne” rozwiązanie umowy zawartej z deweloperem odnosi się do każdej umowy deweloperskiej, gdyż przepisy ustawy deweloperskiej nie mogą zostać wyłączone lub ograniczone przez postanowienia umowne. Strony jednakże w umowie mogą przewidzieć inne okoliczności, których zaistnienie również będzie uprawniać do odstąpienia od umowy i nie ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji, o ile w toku negocjacji strony wypracują oczywiście w tym zakresie kompromis. Jeśli więc strony postanowią, że nabywca będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, gdy np. nie uzyska kredytu na sfinalizowanie transakcji, to taki zapis jest jak najbardziej skuteczny i można na jego podstawie od umowy odstąpić. W umowie deweloperskiej można także zawrzeć i inne przesłanki pozwalające na odstąpienie od umowy, nawet jeśli działalności dewelopera nic nie można zarzucić, zależy to bowiem od porozumienia stron w tym zakresie. Warto więc już na etapie pierwszych rozmów z deweloperem zastanowić się w jakich sytuacjach chcielibyśmy zabezpieczyć swoje interesy, a  więc w jakich okoliczności chcielibyśmy mieć prawo do odstąpienia od umowy. Niestety nie zawarcie takich zapisów w umowie skutkować będzie ograniczeniem prawa do odstąpienia od umowy bez konsekwencji finansowych, gdyż sam fakt, że po prostu zmieniliśmy zdanie lub znaleźliśmy później korzystniejszą dla nas ofertę, nie będzie usprawiedliwiał odstąpienia od umowy i z całą pewnością deweloper w takiej sytuacji nie zrezygnuje z obciążenia nas karami umownymi, jeśli takowe zostały w umowie przewidziane, lub nawet dochodzeniem spełnienia zobowiązania przed sądem. Zawierając jakakolwiek umowę oczekujemy, że druga strona zachowa się w porządku i spełni przyrzeczone świadczenie, dlatego jeśli sami liczymy na to, to nasze zachowanie również nie powinno od tego odbiegać i powinniśmy się liczyć z niekonsekwencją swych decyzji.

No Comments

Post A Comment