Adwokat Warszawa - Analiza (sprawdzenie) umowy deweloperskiej | Czy można kwestionować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
102
single,single-post,postid-102,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Czy można kwestionować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

office-1209640_1920

29 Lis Czy można kwestionować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego uchwalany przez radę gminy w którym ustalane jest przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Miejscowy plan zagospodarowania poprzedza sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które z kolei określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań nie jest jednakże aktem prawa miejscowego, choć oczywiście osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, dlatego też zakwestionowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywa się na innych zasadach.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego, jeśli zatem uważamy, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego narusza nasz interes prawny bądź uprawnienie, wówczas można złożyć skargę na taki akt do sądu administracyjnego.

Bardzo istotne jest, iż z dniem 1 czerwca 2017 r. zmianie uległ przepis na podstawie którego złożenie skargi jest możliwe i obecnie zniesiony został obowiązek wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa  przed wniesieniem skargi. Uprzednio każda skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poprzedzona musiała być wezwaniem rady gminy do usunięcia naruszenia prawa, niedochowanie tego obowiązku skutkowało z kolei tym, że skarga nie mogła być skutecznie złożona, natomiast obecnie wezwanie to nie jest już obligatoryjne, strona jest uprawniona do wniesienia skargi do sądu bez wzywania organu, co oczywiście znacznie skraca czas całego postępowania.

Skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można wnieść w każdym czasie, jeśli jednakże w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił, wówczas wniesienie ponownej skargi nie jest możliwe. Rozpoznanie skargi należy do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, lecz wnosi się ją za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi, organ z kolei ma obowiązek przekazać skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Skargę na uchwałę lub zarządzenie można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.

Redagując skargę pamiętać należy, iż powinna ona czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, skarga powinna więc zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników, a ponadto powinna wskazywać zaskarżony akt i organ, którego skarga dotyczy, czyli organ który ów akt wydał, a także powinna określać w jaki sposób doszło do naruszenia prawa lub interesu prawnego, oznacza to, że skarżący jest zobligowany do wskazania przyczyny, której wystąpienie uzasadnia wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

W literaturze przedmiotu uznaje się, iż nie jest konieczne przedstawienie w treści skargi kompleksowego i wyczerpującego wywodu prawnego wskazującego na konkretne normy prawne, które zostały działaniem lub zaniechaniem organu naruszone. Wskazany wymóg będzie więc spełniony, jeśli skarżący wskaże, chociażby w sposób ogólny, na czym – w jego ocenie – polega naruszenie prawa lub interesu prawnego w skarżonym przypadku. Z kolei w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się, iż przyjęcie odmiennej interpretacji, a tym samym uznanie, że w treści skargi należy precyzyjnie wskazać, jakie konkretnie normy prawne zostały naruszone, stałoby w opozycji do, stanowiącego istotny element konstrukcyjny konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, prawa do sądu.

W rezultacie skarżącego nie można wzywać do uzupełnienia braku skargi, sprowadzającego się do nieokreślenia lub niedostatecznie precyzyjnego określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego, ponieważ uchybienie to – o ile następuje – nie stoi w opozycji do uzyskania prawidłowego biegu przez skargę. Oddalenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny otwiera zaś drogę do złożenia kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kasację składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

No Comments

Post A Comment