Adwokat Warszawa - Analiza (sprawdzenie) umowy deweloperskiej | Co się stanie, gdy deweloper ogłosi upadłość po podpisaniu umowy?
55
single,single-post,postid-55,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Co się stanie, gdy deweloper ogłosi upadłość po podpisaniu umowy?

upadek dewelopera

05 Lip Co się stanie, gdy deweloper ogłosi upadłość po podpisaniu umowy?

Jak każdy przedsiębiorca, również deweloper może ogłosić upadłość i niestety decydując się z deweloperem na współpracę, należy z taką ewentualnością się liczyć, a przynajmniej zdawać sobie sprawę, że coś takiego może się zdarzyć. Przed wprowadzeniem do systemu prawnego przepisów Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, sytuacja osób, które podpisały umowę z deweloperem, a który następnie ogłosił upadłość, nie była do pozazdroszczenia, gdyż odzyskanie przynajmniej części wpłaconych środków graniczyła wręcz z cudem, ponieważ osoby te nie były w żaden sposób uprzywilejowane i zaliczane były jedynie do szerokiego grona wierzycieli dewelopera, których roszczenie nie było nawet zaspokajane w pierwszej kolejności. Wspomniana ustawa sytuację tę diametralnie zmieniła, gdyż na jej gruncie wprowadzono instrumenty zapewniające kupującym maksymalną ochronę, można więc być nieco spokojniejszym.

Nowością zagwarantowaną w przytoczonej ustawie, jest m.in. możliwość zapoznania się z  sytuacją prawno-finansową samego dewelopera oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, jeszcze przed przystąpieniem do umowy, poprzez dostęp do dokumentów dotyczących pozwolenia na budowę lub poprzez zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata.

Natomiast, już po podpisaniu umowy, jednym z głównych obowiązków ciążących na deweloperze, który został wprowadzony wskazaną ustawą, jest zapewnienie nabywcom co najmniej jednego z następujących środków ochrony: zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej, otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej lub otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Zarówno w przypadku otwartego, jak i zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, rachunki te należą do dewelopera i służą gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, jednakże w przypadku rachunku otwartego wypłata środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, natomiast z rachunku zamkniętego wypłata jest jednorazowa i następuje po przeniesieniu na nabywcę prawa własności nieruchomości.

Planujesz zakup mieszkania, chcesz przeprowadzić transakcje bezpiecznie oraz wynegocjować zapisy umowy zabezpieczające Twoje interesy? Skontaktuj się z nami już dziś http://www.sprawyzdeweloperami.pl/kontakt/

Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest dany rachunek. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, bank wypłaca deweloperowi zgromadzone przez nabywcę środki, po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo własności nieruchomości, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca, np. obciążenie hipoteką. Natomiast w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wypłata środków przez bank następuje po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Zakończenie każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego podlega kontroli ze strony banku, która dokonywana jest na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. W zakresie wskazanej kontroli, bank uzyskuje również prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli jego dokumentacji. Omówione zabiegi i obostrzenia mają na celu przede wszystkim ochronę środków wpłaconych przez nabywców na wypadek ogłoszenia przez dewelopera upadłości bądź też utraty przez niego płynności finansowej, jeśli bowiem bezpośrednio po podpisaniu umowy deweloper ogłosi upadłość to bank żadnych wpłaconych przez nas środków mu nie przekaże.

Jak wygląda nasza opinia umowy deweloperskiej ?   http://www.sprawyzdeweloperami.pl/opinie-umow-deweloperskich/

Środkiem ochrony gwarantowanym przez dewelopera, najczęściej jest otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, dlatego dobrze jest zadbać o to, aby występował on razem z gwarancją bankową lub ubezpieczeniową, gdyż owe gwarancje nie są obligatoryjne, więc deweloper może się po prostu na nie nie zdecydować. Podkreślić należy, iż gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, zapewnia nabywcy, iż w przypadku ogłoszenia przez dewelopera upadłości, bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy, na jego żądanie, środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot, jest to zatem bardzo istotne zabezpieczenie, gdyż jeżeli w połowie realizacji inwestycji deweloper ogłosi swoja upadłość to bez większego problemu powinniśmy odzyskać środki, które zostały już mu przekazane. Pamiętać jednak należy, iż gwarancja obejmuje kwoty zapłacone tytułem wynagrodzenia należnego deweloperowi. Nie odnosi się ona natomiast do innych sum uiszczonych przez nabywcę na podstawie umowy deweloperskiej takich jak, np. odsetek za opóźnienie czy kar umownych. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa wygasa w dniu podpisania aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo własności w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca.

Zawierając umowę z deweloperem pamiętać jednak należy, iż omówione powyżej gwarancje i zabezpieczenia wynikające z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, aktualne są tylko w stosunku do umowy deweloperskiej, która za przedmiot ma nieruchomość mieszkalną, a zatem w przypadku, gdy z deweloperem zawieramy umowę o wybudowanie, a następnie o przeniesienie własności np. lokalu użytkowego, deweloper nie ma obowiązku żadnych zabezpieczeń gwarantować, ważne jest więc odpowiednie wynegocjowanie umowy w tym zakresie.

No Comments

Post A Comment